รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆ ในยุคสมัยนี้ ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา บางอย่างเราแทบไม่รู้เรื่องเลย บางอย่างรู้แต่ไม่ได้เรื่อง ก็คือ รู้ว่ามีแต่ไม่เข้าใจนั่นแหละ ฮาๆ ช่วงนี้จะเจอคำว่า Cloud Computing บ่อยเหมือนกัน ก็เลยหารายละเอียดมาโพสต์ไว้อ่าน เผื่อมีใครถาม จะได้บอกว่าให้อ่านที่เว็บ อิอิ Cloud Computing สำหรับแนวความคิดของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) เป็นการเข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยาการมากน้อยแค่ไหน หรือคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ต้องสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) นั้นๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบอีเมล์ฟรีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Mail (gmail) หรือ Yahoo Mail เป็นต้น

นิยาม ของคลาวด์คอมพิวติ้ง

คลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของการระจายตามพื้นที่ต่างๆ มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบคลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) เพื่อให้ตอบสนองงานบริการต่างๆ ให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีระบบการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการประเภทต่างๆได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Software as a service (SaaS)

ลักษณะเด่นของระบบคลาวด์

Capital expenditure : ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
Device and location independence : ไม่จำกัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์ แค่สามารถออนไลน์เข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งได้เลย
Multi-tenancy : กลุ่มผู้ใช้งานมีความต้องการการใช้งานไม่เท่ากัน ทำให้ประหยัดในการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการใช้งานในคลาวด์คอมพิวติ้ง
สามารถ จัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย (Sustainability) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (Performance) หรือประหยัดการใช้งานทรัพยกรต่างๆ โดยไม่ต้องใช้วิศวกรที่มีความสามารถสูง ลดภาระด้านการจ้างบุคคล
ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะทำให้ตัวเองกลายเป็นระบบ การทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา แม้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะล่มไปบ้าง
Scalability : ระบบคลาวด์ออกแบบให้รองรับการขยายตัวของระบบได้ง่าย เพื่อรองรับปริมาณและความต้องการของผู้รับบริการ
Security : มีระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการใช้งาน
Maintainability : สามารถปรับปรุงระบบหรือซ่อมแซมได้ง่าย เพราะใช้จัดการจากส่วนกลางทั้งหมด

ส่วนประกอบของคลาวด์คอมพิวติ้ง

Client : อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น Mobile, Thin Client
Services : บริการต่างๆที่เปิดให้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น Web service
Application : บริการ Software ต่างๆ ที่เปิดให้ใช้งานบนคลาวด์ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลง Software ไว้บนเครื่องของตัวเอง อาจมีการใช้งานรวมกับ Services ด้วย
Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกับระบบคลาวด์ โดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization)
Platform : เลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้งาน โดยอาจจะเลือกจาก Open Source หรือ Open System ที่มีหลากหลายในท้องตลาด
Storage : เป็นปัจจัยหลักในการให้บริการ โดยอาจจะให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือรวมไปถึงการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลด้วย
Standard : ระบบคลาวด์เป็นระบบที่สร้างจาก Open Source หรือ Open System เป็นหลัก ควรเลือก standard ต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยน หรือโยกย้ายได้ง่าย
ผู้ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

จำแนกตามบทบาทและหน้าที่

Provider (ผู้ให้บริการ) : ผู้ดูแลและจัดการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง จัดสรรทรัพยากรต่างๆในระบบให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า รวมถึงคาดเดาความต้องการต่างๆในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ เข้ามาใช้บริการ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Amazon.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรก โดยมีจุดเด่นที่ระบบมีความง่ายและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว และเก็บค่าใช้งานตามจริง
User (ผู้ที่เข้ามาใช้การบริการ) : เป็นผู้เช่าใช้ระบบอย่างเดียว ไม่ต้องกำหนดหรือวางแผนเรื่องการลงทุนด้านทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลทรัพยากร เพียงวางแผนและจัดสรรการใช้งานให้เพียงพอกับความต้องการหรือจำเป็นต้องใช้ งานจริงๆ ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องไอทีได้มาก
Vendor (เจ้าของผลิตภัณฑ์) : ผู้ที่จำหน่ายระบบโครงสร้างต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับคลาวด์คอมพิวติ้งโดยเฉพาะ เช่น
o Computer Hardware เช่น Dell, HP, IBM, SUN Microsystems
o Storage เช่น SUN Microsystems, EMC, IBM
o Network Infrastructure เช่น CISCO system
o Computer Software เช่น 3tera, Hadoop, Q-layer
o Operating Systems เช่น Solaris, Linux, AIX
o Platform Virtualization เช่น SUN xVM, Citrix, VMware, Microsoft
โดยสรุป  หลักสำคัญคือการ นำเอาซอฟต์แวร์ระบบที่รองรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งโดยอาศัยฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาทำงานร่วมกันให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับกับความต้องการและปริมาณของผู้ใช้งานจำนวนมากๆ ได้

Facebook Comments